اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري

براي فراهم شدن امکان انجام معاملات مختلف بانکي شناسايي مشتري و فعاليتهاي اقتصادي وي به صورت جامع و کامل يک ضرورت است تا بانک با در دست داشتن اطلاعات جامع و مستند از مشتري و فعاليتهاي اقتصادي وي و سوابق حرفه‌اي، روابط با بانکها، بررسي صورتهاي مالي، سهم بازار، فعاليت و معاملات موردنظر براي استفاده از تسهيلات بانکي مورد درخواست و ريسکهاي موثر بر آنها بتواند در يک چارچوب مبتني بر اطلاعات کافي تصميم مناسب اتخاذ نمايد. در نظام تصميم گيري اعتباري مبتني بر اعتبارسنجي مشتريان، بانکها و مشتريان آنها، در يک چارچوب تعريف شده و شفاف روابط خود را تنظيم نموده و مي‌توانند بر استمرار روابط و پايداري آن تکيه نمايند. براي فراهم شدن امکان اعتبارسنجي دسترسي مناسب به اطلاعات يک ضرورت است بخشي از اين اطلاعات، از سيستمهاي جمع آوري اطلاعات بانکها و بانک مرکزي جمهوري اسلامي تامين و بخش ديگري با بررسي ميداني توسط کارشناسان تامين مي‌گردد. اين شرکت با تجربيات چند ساله و در اختيار داشتن کارشناسان با تجربه و مجرب صلاحيتدار و متخصص انجام اين امر را براي بانکها و موسسات اعتباري به انجام مي‌رساند و تا کنون متجاوز از 15.000 فقره اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري از مشتريان نظام بانکي را عملياتي نموده است. تجربه و طراحي نظام جمع آوري و تحليل مناسب اطلاعات توسط شرکت سبب گرديده است که بانکها و مشتريان آنها بتواند روابط فيمابين را در يک چارچوب مبتني بر آگاهي و شناخت مناسب تنظيم و بستري مناسب براي تعامل پايدار و طولاني مدت بين آنها ايجاد شود.

با ما همراه باشید

ارتباط با ما

آدرس : تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33

تلفن : 25962000

فاکس : 26421365

ایمیل : Contact@Ren-co.ir